Elisas

Ref.:

0,00 € IVA inc.

HORMONAS TIROIDEAS / AUTOINMUNIDAD
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAT3 T3 96 det.
EIAT4 T4 96 det.
EIATGAB TG Ab 96 det.
EIATMAB TM Ab 96 det.
EIATPAB TPO Ab 96 det.
EIATRAB TR Ab 96 det.
EIATSH TSH 96 det.
EIAFT3 FT3 96 det.
EIAFT4 FT4 96 det.
EIATGAB TG 96 det.
HORMONAS ESTEROIDEAS/FERTILIDAD
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAALD ALDOSTERONA 96 det.
EIAASD ANDROSTENEDIONE 96 det.
EIACSL CORTISOL 96 det.
EIACSLU CORTISOL URINARIO 96 det.
EIADHEAS DHEA-S 96 det.
EIABE2 17 Beta ESTRADIOL 96 det.
EIAFE3 ESTRIOL LIBRE 96 det.
EIAE3 ESTRIOL TOTAL 96 det.
EIAE1 ESTRONA 96 det.
EIAPG PROGESTERONA 96 det.
EIAOHPG 17-A-OH-PROGESTERONA 96 det.
EIATS TESTOSTERONA 96 det.
EIAFTS TESTOSTERONA LIBRE 96 det.
HORMONAS PROTEICAS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAAFT A-FETOPROTEINA 96 det.
EIAHCG B-HCG 97 det.
EIAFSH FSH 96 det.
EIAGH hGH 96 det.
EIAIGE IgE 96 det.
EIAINS INSULINA 96 det.
EIACPINS INS. Peptido-C 96 det.
EIALH LH 96 det.
EIAPRL PRL 96 det.
MARCADORES TUMORALES
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAB2M B2 Microglobulina 96 det.
EIACA125 CA 125 96 det.
EIACA153 CA 15-3 96 det.
EIACA199 CA 19-9 96 det.
EIACEA CEA 96 det.
EIAFER FERRITINA 96 det.
EIAPAP PAP 96 det.
EIAPSA PSA 96 det.
EIAFPSA PSA LIBRE 96 det.
INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIACIC3D CIC-C3d 96 det.
EIACIC3B CIC-C3bi 96 det.
EIACH50 CH-50 96 det.
AUTOINMUNIDAD / GASTROENTEROLOGÍA
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAASCAAB Anti ASCA IgA&IgG 96 det.
EIACALPRO Calprotectina 96 det.
EIAGIGA Anti DGP IgA (Gliadina) 96 det.
EIAGIGG Anti DGP IgG (Gliadina) 96 det.
EIATGIGA Anti t-Transglutaminasa IgA 96 det.
EIATGIGG Anti t-Transglutaminasa IgG 96 det.
AUTOINMUNIDAD / REUMATOLOGIA
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAANAS ANA Screening 96 det.
EIAANA8 ANA 8 Profile 12 det.
EIAENAS ENA Screening 96 det.
EIAENA6 ENA 6 Profile 12 det.
EIADSDNA Anti dsDNA IgG 96 det.
EIACENTB Anti Centomero B IgG 96 det.
EIAU1 Anti U1-snRNP 68KD IgG 96 det.
EIARNP70 Anti RNP70 96 det.
EIARNPSM Anti RNP/Sm 96 det.
EIASSA52 Anti SSA 52KD IgG 96 det.
EIASSA60 Anti SSA 60KD IgG 96 det.
EIASSB Anti SSB IgG 96 det.
EIASM Anti Sm IgG 96 det.
EIASCL70 Anti Scl-70 IgG 96 det.
EIAJO1 Anti Jo-1 IgG 96 det.
EIAHIST Anti Histonas 96 det.
EIACCP Anti-CCP 96 det.
EIARFM Factor Reumatoide IgM 96 det.
AUTOINMUNIDAD / TROMBOSIS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAB2GABG Anti B2 Glicoproteina IgG 96 det.
EIAB2GABM Anti B2 Glicoproteina IgM 96 det.
EIACARABG Anti Cardiolipina IgG 96 det.
EIACARABM Anti Cardiolipina IgM 96 det.
EIAFOSAB Anti Fosfolipidos Screen 96 det.
AUTOINMUNIDAD / DIABETES / ARTERIOESCLEROSIS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAGADAB Anti GAD 96 det.
EIAIA2AB Anti IA2 96 det.
EIALDLAB Anti ox-LDL IgG 96 det.
AUTOINMUNIDAD / VASCULITIS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAANCA ANCA Screening 96 det.
EIACANCA Anti PR3 (c-ANCA) 96 det.
EIAPANCA Anti MPO (p-ANCA) 96 det.
EIAMPAB Anti Mieloperoxidasa IgG 96 det.
AUTOINMUNIDAD / HEPATITIS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIALKM1AB Anti LKM1 IgG 96 det.
EIAAMAM2 AMA M2 IgG 96 det.
VIRUS / HEPATITIS A
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHAVAB HAV Ab 96 det.
EIAHAVM HAV IgM 96 det.
EIAA331 Controles Anti HAV IgM 9 v pos. + 6 v neg.
VIRUS / HEPATITIS B
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHBSAG HBsAg 96/192/480/960 det.
EIAHBCM Anti-HBc IgM 96 det.
EIAHBCAB Anti-HBc 96 det.
EIAHBSAB HBs Ab 96 det.
EIAHBE HBe Ag/Ab 96 det.
EIAHBSC HBsAg Confirmación 20/40 det.
EIAB1031 Controles HBsAg (0,1-1,0IU/ml) 6 v pos. + 2 v neg.
EIAB1631 ControlesAnti HBc 8 v pos. + 6 v neg.
EIAB0350 Estandar DS-HBsAg-SS (20 IU/ml)
EIAB1431 Panel DS-QA-HBsAg 24 viales
EIAB1531 Panel variantes mutantes HBsAg (con subtipos ayw1 y adw2) 26 viales (2 x forma mut.)
VIRUS / HEPATITIS C
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHCVAB HCV Ab 96/192/480/960 det.
EIAHCVM Anti HCV IgM 96 det.
EIAHCVC HCV Ab Confirmación 12 det.
EIAC531 Controles Anti HCV 5 v pos. + 3 v neg.
EIAC0380 Controles Anti HCV 20 v pos. + 8 v neg.
EIAC731 Panel DS-QA-Anti HCV 24 viales
VIRUS / HEPATITIS DELTA
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHDVAG HDV Ag 96 det.
EIAHDVAB HDV Ab 96 det.
EIAHDVM HDV IgM 96 det.
VIRUS / HEPATITIS E
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHEVAB HEV Ab 96 det.
EIAHEVG HEV IgG 96 det.
EIAHEVM HEV IgM 96 det.
EIAE331 Controles Anti HEV IgG 6 v pos. + 6 v neg.
VIRUS / RETROVIRUS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAHIVABAG HIV Ab&Ag 96/192/480/960 det.
EIAHIVABAG HIV Ab 96/192/480 det.
EIAHIVP24 HIV p24 96 det.
EIAI1030 Estandar DS-SS-HIV-Ag (p24) (200pg/ml)
EIAI931 Panel DS-QA-HIV-Qg (p24) 24 viales
EIAI831 Panel DS-QA-Anti HIV-1 24 viales
EIAHTLV HTLV I&II Ab 96/192/480/960 det.
EIAHTLVT HTLV I&II Ab Tipaje (No CE) 24 det.
VIRUS / OTROS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAADVA Adenovirus IgA 96 det.
EIAADVG Adenovirus IgG 96 det.
EIAADVM Adenovirus IgM 96 det.
EIACHIG Chikungunya IgG 96 det.
EIACHIM Chikungunya IgM 96 det.
EIACOXG Coxakie B IgG 96 det.
EIACOXM Coxakie B IgM 96 det.
EIACMVA CMV IgA 96 det.
EIACMVG CMV IgG 96 det.
EIACMVM CMV IgM 96 det.
EIACMVAV CMV Avidity 48 det.
EIACM331 Controles Anti CMV IgG 10 v pos. + 6 v neg.
EIADENG Dengue IgG 96 det.
EIADENM Dengue IgM 96 det.
EIAEBVEAG EBV EA IgG 96 det.
EIAEBVEAM EBV EA IgM 96 det.
EIAEBVEBNAG EBV EBNA IgG 96 det.
EIAEBVEBNAM EBV EBNA IgM 96 det.
EIAEBVVCAG EBV VCA IgG 96 det.
EIAEBVVCAM EBV VCA IgM 96 det.
EIAH1231 Controles Anti EBV EA IgG 4 v pos. + 6 v neg.
EIAH1031 Controles Anti EBV EBNA IgG 4 v pos. + 6 v neg.
EIAH1131 Controles Anti EBV VCA IgG 5 v pos. + 6 v neg.
EIAHHV6G HHV-6 IgG 96 det.
EIAHHV6M HHV-6 IgM 96 det.
EIA8H431 Controles HHV-8 IgG 4 v pos. + 6 v neg.
EIAHSV1G HSV-1 IgG 96 det.
EIAHSV1M HSV-1 IgM 96 det.
EIAHSV2G HSV-2 IgG 96 det.
EIAHSV2M HSV-2 IgM 96 det.
EIAHSV12A HSV-1&2 IgA 96 det.
EIAHSV12G HSV-1&2 IgG 96 det.
EIAHSV12M HSV-1&2 IgM 96 det.
EIAINAA Influenza A IgA 96 det.
EIAINAG Influenza A IgG 96 det.
EIAINAM Influenza A IgM 96 det.
EIAINBA Influenza B IgA 96 det.
EIAINBG Influenza B IgG 96 det.
EIAINBM Influenza B IgM 96 det.
EIAPAPG Papilloma IgG (No CE) 96 det.
EIAPIA Parainfluenza 1,2,3 IgA 96 det.
EIAPIG Parainfluenza 1,2,3 IgG 96 det.
EIAPAPG Papilloma IgG (No CE) 96 det.
EIAPARG Parotiditis IgG 96 det.
EIAPARM Parotiditis IgM 96 det.
EIAPB19G Parvovirus B19 IgG 96 det.
EIAPB19M Parvovirus B19 IgM 96 det.
EIARSVA RSV IgA 96 det.
EIARSVG RSV IgG 96 det.
EIARSVM RSV IgM 96 det.
EIARUBG Rubeola IgG 96 det.
EIARUBM Rubeola IgM 96 det.
EIARUBAV Rubeola Avidity 48 det.
EIASARG Sarampión IgG 96 det.
EIASARM Sarampión IgM 96 det.
EIASARSAB SARS Coronavirus Ab 96 det.
EIATBEG TBE-FSME IgG 96 det.
EIATBEM TBE-FSME IgM 96 det.
EIATBEK331 Controles Anti-TBE IgG 4 v pos. + 6 v neg.
EIATORCHM TORCH IgM Screening 96 det.
EIAVZVA VZV IgA 96 det.
EIAVZVG VZV IgG 96 det.
EIAVZVM VZV IgM 96 det.
EIAWNVAB West Nile Ab 96/192/480/960 det.
BACTERIAS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIABORPA Bordetella pertussis IgA 96 det.
EIABORPG Bordetella pertussis IgG 96 det.
EIABORPM Bordetella pertussis IgM 96 det.
EIABORPM Bordetella pertussis Toxin (PT) IgG 96 det.
EIABORRG Borrelia burgdorferi IgG 96 det.
EIABORRM Borrelia burgdorferi IgM 96 det.
Borrelia Canine IgG 96 det.
EIABRUG Brucella abortusIgG 96 det.
EIABRUM Brucella abortus IgM 96 det.
EIACHLTA Chlamydia trachomatis IgA 96 det.
EIACHLTG Chlamydia trachomatis IgG 96 det.
EIACHLTM Chlamydia trachomatis IgM 96 det.
EIACHLPA Chlamydia pneumoniae IgA 96 det.
EIACHLPG Chlamydia pneumoniae IgG 96 det.
EIACHLPM Chlamydia pneumoniae IgM 96 det.
EIACLTTG Clostridium tetani Toxin IgG 96 det.
EIACORDTG Corynebacterium diphteriae Toxin IgG 96 det.
EIACOX1G Coxiella burnetti (Fiebre Q) Phase 1 IgG 96 det.
EIACOX2G Coxiella burnetti (Fiebre Q) Phase 2 IgG 96 det.
EIACOX2M Coxiella burnetti (Fiebre Q) Phase 2 IgM 96 det.
EIAHELPAG Helicobacter pylori Ag 48 det.
EIAHELPAGEX Helicobacter pylori Ag Kit Extracción 48 det.
EIAHELPA Helicobacter pylori IgA 96 det.
EIAHELPG Helicobacter pylori IgG 96 det.
EIAHELPM Helicobacter pylori IgM 96 det.
EIAHELPCA Helicobacter pylori CagA IgA 96 det.
EIAHELPCG Helicobacter pylori CagA IgG 96 det.
EIAMTG Mycobacterium tuberculosis IgG 96 det.
EIAMTM Mycobacterium tuberculosis IgM (No CE) 96 det.
EIAMNA Mycoplasma pneumoniae IgA 96 det.
EIAMNG Mycoplasma pneumoniae IgG 96 det.
EIAMNM Mycoplasma pneumoniae IgM 96 det.
EIANMG Neisseria meningitidis IgG 96 det.
EIASIFAB Treponema pallidum Ab 96/192/480/960 det.
EIASIFG Treponema pallidum IgG 96 det.
EIASIFM Treponema pallidum IgM 96 det.
PARÁSITOS / PROTOZOOS/NEMÁTODOS
REF. PRODUCTO PRESENTACION
EIAASCLG Ascaris lumbricoides IgG 96 det.
EIAECHGG Echinococcus granulosus IgG (Hidatidosis) 96 det.
EIAENTHG Entamoeba histolytica IgG (Amebiasis) 96 det.
EIAGIALAG Giardia lamblia (Antígeno en heces) (Giardiasis) 96 det.
EIALEIIG Leishmania infantum IgG (Leismaniasis) 96 det.
EIALEIIGC Leishmania IgG Canine 96 det.
EIAPLSAB Plasmodium Ab (Malaria) 96/192/480/960 det.
EIASCMG Schistosoma mansoni IgG (Biilharziosis) 96 det.
EIASTRG Strongyloides IgG 96 det.
EIATSG Tenia solium IgG (Cisticercosis) 96 det.
EIATXCG Toxocara canis IgG 96 det.
EIATOXGA Toxoplasma gondii IgA 96 det.
EIATOXGG Toxoplasma gondii IgG 96 det.
EIATOXGM Toxoplasma gondii IgM 96 det.
EIATOXGAV Toxoplasma gondii Avidity 48 det.
EIATORCHM TORCH IgM Screening 96 det.
EIATRISG Trichinella spiralis IgG (Triquinosis) 96 det.
EIATRYCAB Trypanosoma cruzi Ab (Chagas) 96/192/480/960 det.
EIATRYCM Trypanosoma cruzi IgM (No CE) 96 det.